KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2019-2020

PHÒNG GD&ĐT TÂN HỒNG    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN GIỒNG GĂNG                     Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

Số: 124 /KH-MNGG                                         Tân Phước, ngày 16 tháng 8 năm 2019

                                                    KẾ HOẠCH

                      Thực hiện thời gian năm học 2019-2020

          Căn cứ Hướng dẫn số 669/HD-PGDĐT, ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Hồng về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với gáo dục mầm non, giáo dục giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

           Trường mầm non Giồng Găng xây dựng kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 như sau:

 1. Ngày tựu trường và khai giảng.

Ngày 26/8/2019 đến ngày 30/8/2019; tổ chức “Tuần lễ sinh hoạt học đường”

Ngày tựu trường: Bắt đầu từ ngày 26/8/2019

Ngày khai giảng: Ngày 5/9/2019

 1. Ngày bắt đầu và kết thúc năm học.
 2. Học kỳ I: từ ngày 03/9/2019 đến ngày 03/01/2020 ( gồm 18 tuần thực học)
 3. Học kỳ II: từ ngày 06/01/2020 đến ngày 22/5/2020 gồm 17 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động giáo dục khác và nghỉ lễ, nghỉ Tết.

III. Ngày kết thúc năm học:

Ngày 31 tháng 05 năm 2020

 1. Các hội thi:
 2. Hội thi của bé:

– Ngày hội giao lưu của bé và Hội khỏe măng non

+ Cấp Huyện: Tháng 4/2020

+ Cấp Tỉnh: Cuối tháng 5/2020

– Hội thi “ Bé khỏe bé ngoan”

Cấp trường: Tháng 01/2018

Cấp huyện: Tháng 04/2018

3.Hội thi của giáo viên:

– Hội thi “ Giáo viên dạy giỏi” các cấp:

+ Cấp trường: Tháng 10/2019

+ Cấp huyện: Tháng 12/2019

+ Cấp tỉnh: Dự kiến tháng 02 và 3/2020

 1. Các hoạt động giáo dục:
 2. Giáo dục thể chất; công tác y tế học đường

     Công tác y tế thực hiện theo hướng dẫn của BGD và thực tế của cơ sở giáo dục.

 1. VI. Các ngày nghĩ lễ, nghỉ tết:
 2. Nghỉ lễ: Theo quy định của Luật Lao động
 3. 2. Nghỉ Tết nguyên đán: Ít nhất 7 ngày, Phòng GDĐT sẽ có hướng dẫn cụ thể sau.

VII. Nghỉ cuối học kỳ I: Nghỉ 01 ngày (PGD sẽ có văn bản hướng dẫn sau)

VIII. Nghỉ hè:

Tổng thời gian nghỉ hè đối với giáo viên là 02 tháng ( bao gồm cả thời gian nghỉ được bố trí xen lẫn trong năm).

 1. Thực hiện chế độ báo cáo:

+ Đối với các P.HT, Tổ chuyên môn, tổ văn phòng:

Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2019 -2020 về Hiệu trưởng trước ngày 6/01/2020.

Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 về Hiệu trưởng trước ngày 22/5/2020

 1. Tổ chức thực hiện:

+ Đối với Hiệu trưởng: Triển khai kế hoạch đến toàn thể Cán bộ- Giáo viên- Nhân viên nắm.

+ Đối với Phó hiệu trưởng đôn đốc, kiểm tra nhắc nhở GV-NV thực hiện tốt theo văn bản.

+ Đối với GV-NV thực hiện theo nghiêm túc theo văn bản

 

Trên đây là kế hoạch thời gian năm học 2019-2020. Đề nghị CB- GV-NV thực hiện nghiêm túc và đúng thời gian quy định.

Nơi nhận:                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

– Phòng GD&ĐT (b/c);

– CB-GV-NV ( th/h);                                                                              Bùi Thị Trinh

  Lưu VT