BÁO CÁO ATGT 2020

   PHÒNG GDĐT TÂN HỒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
TRƯỜNG MN GIỒNG GĂNG                    Độc lập –Tự do –Hạnh phúc
       Số: 85 /BC –MNGG Tân Phước, ngày 27 tháng 5 năm 2020

 

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động an toàn giao thông năm 2020

 

          Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-BATGT-BYSN ngày 02/3/2020 của ban An toàn giao thông và chỉ đạo cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hoá giao thông với bình yên sông nước” huyện Tân Hồng;

Thực hiện Kế hoạch số 509/KH-BATGT ngày 27/4/2020 của ban An toàn giao thông và chỉ đạo cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hoá giao thông với bình yên sông nước” huyện Tân Hồng;

Căn cứ kế hoạch số 171/KH-MNGG, ngày 09 tháng 9 năm 2019 của trường Mầm non Giồng Găng, về việc thực hiện an toàn giao thông năm 2020;

Trường Mầm non Giồng Găng báo cáo tình hình hoạt động an toàn giao thông  năm 2020 như sau:

 1. Công tác triển khai thực hiện Kế hoạch ATGT năm 2020
 2. Công tác chỉ đạo

– Tuyên truyền cho học sinh chấp hành nghiêm chỉnh an toàn giao thông. Giáo dục cho học sinh bằng các hình thức như phát động năm an toàn giao thông năm an toàn giao thông năm 2020, trong giờ sinh hoạt thông qua giáo viên chủ nhệm.

– Dạy trẻ nhận biết được hình dáng, màu sắc của một số biển báo giao thông đường bộ thông qua giờ dạỵ

– Tất cả giáo viên công nhân viên chấp hành tốt luật giao thông khi tham gia giao thông. Đủ độ tuổi khi tham gia giao thông của người điều khiển xe và đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

– Chấp hành quy đinh khi tham gia giao thông không có nồng độ cồn.

– Tuyên truyên, giáo dục học sinh khi đi đò, phải mặc áo phao hoặc sử dụng cặp phao, dụng cụ cứu sinh; chấp hành nghiêm túc các qui định về bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông đường thuỷ nội địa.

– Nhà trường thường xuyên tuyên truyền phòng tránh tai nạn đuối nước nhất là vào mùa nước  lũ, thời gian học sinh nghỉ hè.

 1. Các hoạt động tại đơn vị trong năm 2020

–  Nhà trường thực hiện tốt năm an toàn giao thông 2020 với chủ đề “- Thực hiện tốt Năm an toàn giao thông 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia – không lái xe”. “ Văn hoá giao thông”. “Tính mạng con người là trên hết”:  Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa trong trường học theo chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp quản lí cấp trên đến cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh trong nhà trường.

– 100%  cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường thực hiện ký cam kết: chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Định kỳ có tổ chức họp cha mẹ học sinh để tuyên truyền cho trẻ khi ngồi trên xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm.

– Giáo viên, học sinh của trường hưởng ứng, tham gia các cuộc thi an toàn giao thông do phòng Giáo dục và đào tạo tổ chức.

– Thường xuyên giáo dục cho học sinh những kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa; giáo dục học sinh hành vi, thái độ ứng xử văn hoá khi tham gia giao thông.

– Đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp với trẻ mầm non, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh.

– Nhà trường có tổ chức phối hợp với cha mẹ học sinh, các ban ngành có liên quan trong công tác triển khai thực hiện công tác đảo bảo trật tự, an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông vào các giờ cao điểm khi học sinh đến trường và tan trường, không có tình trạng cán bộ, giáo viên vi phạm các qui định của pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

– Thường xuyên tổ chức các chuyên đề về an toàn giao thông.

– Có tổ chức báo cáo định kỳ, báo cáo sơ, tổng kết về an toàn giao thông ; tham gia đầy đủ các chương trình tập huấn, hội nghị, hội thi,…liên quan đến nội dung ATGT.

– Đưa việc chấp hành pháp luật vềt rật tự, an toàn giao thông là một tiêu chí đánh giá hạnh kiểm, đạo đức của giáo viên, công nhân viên; đưa công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học thành một trong những nội dung đánh giá thi đua trong trong đơn vị.

 1. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến cuối năm 2020
 2. Phương hướng

– Tuyên truyền đến CB,GV, NV và học sinh về luật an toàn giao thông đường bộ, đường thủy.

 1. Nhiệm vụ

– Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

– Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trật tự về an toàn giao thông, nâng cao nâng lực hiệu quả quản lí nhà trường trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

 1. Giải pháp

– Xây dựng kế hoạch và thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục trật tự ATGT cho CB,GV,NV và học sinh về tiêu chí văn hóa giao thông.

– Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện

– Tổ chức hội thi về an toàn giao thông, lồng ghép giáo dục giao thông trong các tiết dạy.

 1. Nhận xét, đánh giá chung
 2. Kết quả đạt được

– 100% CB,GV,NV chấp hành tốt luật giao thông, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông.

– 100% phụ huynh ký cam kết khi tham gia giao thông cho con em đội mủ bảo hiểm.

 1. Tồn tại, hạn chế

– Trước cổng trường đường giao thông còn hạn hẹp, lượng xe giao thông còn nhiều, còn một số chạy quá tốc độ trong khu vực trường học.

– Chưa có biển báo giảm tốc độ khi vào khu vực trường học.

 1. Nguyên nhân và hướng khắc phục

– Con đường còn nhỏ mà lượng xe lưu thông rất nhiều.

– Ý thức của một số người dân về ATGT còn kém.

– Cần có biển báo về giao thông ở các khu vực trường học.

 1. Kiến nghị, đề xuất

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm an toàn giao thông và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp cuối năm 2020 của trường Mầm non Giồng Găng./.

 

                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                        

– Phòng GD&ĐT;

– Lưu VT.                                

 

 

 

  Bùi Thị Trinh