Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018


PHÒNG GD VÀ ĐT TÂN HỒNG            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN GIỒNG GĂNG                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

SỐ: 135 / KH-MNGG                                    Tân Phước, ngày 15 tháng 09 năm 2017

                                                 KẾ HOẠCH

                    THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017- 2018

Căn cứ Công văn số 302/PGDĐT-GDMN ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2017-2018;Căn cứ hướng dẫn số 259/PGDĐT, ngày 23/8/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2017- 2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông;

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị trường mầm non Giồng Găng lên kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2017-2018 như sau:

I. NHIỆM VỤ CHUNG

Tăng cường nền nếp, dân chủ, kỷ cương trong nhà trường; đổi mới công tác quản lý; tập trung triển khai thực hiện có chất lượng chương trình GDMN sau chỉnh sửa; đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm”. Đảm bảo tuyệt đối an toàn về thể chất, tinh thần cho trẻ. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi (PCGDMNTNT). Quan tâm trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật học hòa nhập. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý, chăm sóc giáo dục trẻ và bồi dưỡng giáo viên; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên (CBQL, GV) đáp ứng đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo.

II.NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

 1. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  gắn với phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, đưa các nội dung của cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thành các hoạt động thường xuyên, tự giác trong nhà trường. Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.

Đẩy mạnh các giải pháp xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp; có đủ nhà vệ sinh, bảo đảm sạch sẽ cho trẻ và giáo viên. Trường đạt kiểm định chất lượng trong học kỳ II năm học 2017- 2018 như lộ trình đã đăng ký

Tiến hành đăng ký hồ sơ trường xanh- sạch- đẹp trong năm học này. Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống lồng ghép vào các hoạt động giáo dục, các hoạt động ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường, địa phương và Chương trình giáo dục.

Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, đưa nội dung của cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thành các hoạt động thường xuyên cho

 1. Phát triển mạng lưới trường, lớp; tăng tỷ lệ huy động trẻ

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp giải quyết vấn đề trường, lớp mầm non ở các khu công nghiệp, khu chế xuất. Tích cực tham mưu ban hành các cơ chế chính sách đặc thù của địa phương để phát triển mạng lưới trường lớp, đặc biệt ở các khu dân cư, khu công nghiệp; đẩy mạnh phát triển GDMN theo hướng xã hội hóa, đáp ứng nhu cầu tới trường của trẻ và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong nhà trường.

Phát triển mạng lưới trường lớp, đẩy mạnh các giải pháp giải quyết vấn đề trường, lớp mầm non ở các khu đông dân cư. Tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất cho vùng khó khăn; đẩy mạnh xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia theo lộ trình đăng ký năm 2019.

Tăng tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ và trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi, duy trì tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo 5 tuổi theo tiêu chuẩn PCGDMNTNT. Phấn đấu tỷ lệ huy động trẻ trong địa bàn xã: trẻ nhà trẻ đạt 35,75 %; trẻ mẫu giáo đạt 93,86 %.

Tiếp tục củng cố, mở rộng quy mô, mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non phù hợp với điều kiện địa phương, trong đó đặc biệt chú trọng quy hoạch, xây dựng trường, lớp mầm non ở khu đông dân cư đáp ứng nhu cầu chăm sóc giáo dục trẻ.

 * Huy động và duy trì sĩ số học sinh:

Nhóm, Lớp Tổng số lớp Tổng số

HS

Nữ Bán trú Ghi chú
Lớp Tổng số HS
Nhóm 12-36 tháng 01 26 14 01 26
3 99 53 03 99
Mầm 01 49 25 01 49
Chồi 02 68 35 02 68
Ghép 3,4,5- tuổi 02 68 33 02 68
Tổng cộng: 9 310 160 09 310
 1. Yêu cầu nhiệm vụ:

 – Phối hợp huy động trẻ ra lớp đạt chỉ tiêu theo quy định

– Trẻ 5 tuổi học 2 buổi/ ngày đạt 100 %; tỷ lệ chuyên cần đạt 90 % trở lên

– Duy trì sĩ số trẻ 5 tuổi cuối năm đạt 100 %.

 1. Chỉ tiêu cần đạt:

+ Trẻ nhà trẻ đạt 35,75 %

+ Trẻ 3-5 tuổi đạt 93,86 %

+ Trẻ 5 tuổi đạt 100 %

+ Trẻ 5 tuổi học 2 buổi/ ngày đạt 100 %

+ Trẻ 5 tuổi học bán trú đạt 85 % trở lên

 1. Biện pháp:

– Tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của mọi nguồn lực xã hội trong việc vận động trẻ ra lớp đạt chỉ tiêu đề ra.

– Cán bộ – GV nhà trường tăng cường công tác điều tra, phối hợp với ban nhân dân ấp vận động trẻ ra lớp theo quy định.

 1. Củng cố nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi

3.1. Yêu cầu nhiệm vụ:

Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về Phổ cập giáo dục, xoá mù chữ, Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Quy định về Điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Tập trung ưu tiên nguồn lực để đảm bảo thực hiện các mục tiêu PCGDMNTNT; củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập; thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, công nhận duy trì kết quả PCGDMNTNT. Cập nhật số liệu, thực hiện báo cáo, khai thác dữ liệu PCGDMNTNT trên hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ theo phân cấp quản lý một cách hiệu quả.

3.2. Chỉ tiêu cần đạt:

– 100 % Cán bộ – GV- NV thực hiện tốt công tác phổ cập

– Duy trì đạt chuẩn phổ cập GDTENT

3.3. Biện pháp:

– Thường xuyên báo cáo số liệu về Phòng giáo dục

– Cập nhật, so sánh, đối chiếu số liệu phổ cập

– Thực hiện công tác tự kiểm tra duy trì đạt chuẩn PCGDMNTE5T.

 1. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ
 2. a) Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ

* Yêu cầu nhiệm vụ

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị 505/CT-BGDĐT ngày 20/2/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục. Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ trong trường.

Quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBQL, GV, cha mẹ trẻ trong công tác đảm bảo an toàn cho trẻ. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, môi trường “Học bằng chơi” cho trẻ tại trường, lớp mầm non, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ.

Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích trong cơ sở GDMN.

* Chỉ tiêu cần đạt:

– 100 % CB-GV-NV thực hiện tốt tuyên truyền các bậc phụ huynh phối hợp đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng cho trẻ.

– 100 % CB-GV-NV ký cam kết đảm bảo an toàn tính mạng cho trẻ khi ở lớp học.

* Biện pháp:

Thường xuyên kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi ở các nhóm lớp, kịp thời phát hiện, chỉ đạo khắc phục những yếu tố nguy cơ gây mất an toàn để đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia các hoạt động tại các nhóm lớp trong nhà trường.

Giáo dục cháu có ý thức tự bảo vệ bản thân, giáo dục trẻ một số kỹ năng sống đơn giản như: Tránh xa những vật nguy hiểm như nước sôi, điện, các vật sắt nhọn…

 1. b) Nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ

* Yêu cầu nhiệm vụ:

Nhà trường quản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn trong nhà trường. Huy động mọi nguồn lực duy trì, nâng cao tỷ lệ trẻ được ăn bán trú và nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú. Xây dựng chế độ ăn cân đối, đa dạng, hợp lý, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng theo quy định tại Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình GDMN. Đối với các cơ sở GDMN sử dụng phần mềm trong việc xây dựng thực đơn, khẩu phần cần rà soát, cập nhật các tiêu chuẩn về dinh dưỡng theo quy định, không sử dụng những phần mềm chưa thẩm định bởi cơ quan có thẩm quyền hoặc không đảm bảo các tiêu chuẩn về dinh dưỡng theo quy định. Thực hiện tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong các bếp ăn tại trường.

Tăng tỷ lệ nhóm  lớp học 2 buổi/ngày và số trẻ ăn bán trú trong toàn huyện, phấn đấu trong năm học 2017- 2018  số trẻ 5 tuổi học 2 buổi/ngày đạt tỉ lệ 100% và số trẻ ăn bán trú đạt tỷ lệ 65,5 %.

Thực hiện tốt công tác y tế trường học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học. Đảm bảo 100% trẻ đến trường được kiểm tra sức khỏe và đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới (cân nặng theo tuổi, chiều cao theo tuổi và cân nặng theo chiều cao (trẻ 01 đế 60 tháng) hoặc BMI theo tuổi (trẻ 61 đến 78 tháng). Phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và suy dinh dưỡng thể thấp còi đều dưới 3% và giảm so với đầu năm học; khống chế tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì.

Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế triển khai các biện pháp theo dõi, chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, phòng chống suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì cho trẻ em trong các cơ sở GDMN.

* Chỉ tiêu cần đạt:

Duy trì trẻ học 2 buổi/ ngày ở các độ tuổi đạt 100% ; Trẻ 5 tuổi học bán trú tăng ít nhất 1,5 % (Phấn đấu trẻ 5 tuổi học bán trú tại trường đạt 85 % trở lên). Đảm bảo 100% trẻ đến trường được kiểm tra sức khỏe và theo dõi sự phát triển bằng biểu đồ tăng trưởng. Phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và suy dinh dưỡng thể thấp còi đều dưới 3 % và giảm so với đầu năm học; khống chế tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì.

* Biện Pháp:

Lưu mẫu thức ăn hằng ngày theo đúng quy định

Thường xuyên kiểm tra nhắc nhở CB-GV-NV thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

 1. c) Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non

* Yêu cầu nhiệm vụ

Quán triệt đến toàn thể CBQL, GVMN nội dung sửa đổi, bổ sung của Chương trình GDMN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT, trang bị tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình, tập huấn, hỗ trợ giáo viên tổ chức thực hiện tốt Chương trình GDMN sau chỉnh sửa. Hướng dẫn các cơ sở GDMN phát triển chương trình giáo dục phù hợp với văn hóa, điều kiện của địa phương, của nhà trường, khả năng và nhu cầu của trẻ. Tích hợp hiệu quả các nội dung giáo dục kỹ năng phù hợp với lứa tuổi trong thực hiện Chương trình GDMN; đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục, chú trọng đổi mới tổ chức môi trường giáo dục tạo cơ hội cho trẻ tích cực khám phá, trải nghiệm và sáng tạo.

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-SGDĐT ngày 15/2/2017 của Sở GD&ĐT về việc triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020, sơ kết, rút kinh nghiệm 2 năm học triển khai thực hiện chuyên đề. Trường áp dụng thực hiện và báo cáo, đánh giá kết quả triển khai chuyên đề, gửi về Phòng GD&ĐT cùng thời điểm báo cáo tổng kết năm học. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025” trong các cơ sở giáo dục mầm non đã ban hành kèm theo Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện đổi mới phương pháp, tăng cường thực hiện nội dung giáo dục phát triển thể chất cho trẻ mầm non theo hướng lồng ghép, tích hợp với các giáo dục khác trong Chương trình GDMN;  Tham mưu xây dựng phòng chức năng, phòng học giáo dục thể chất, trang bị đủ thiết bị, đồ chơi phát triển vận động cho trẻ theo quy định; giáo viên được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng về giáo dục phát triển thể chất cho trẻ em; nhân rộng điển hình kết quả thực hiện tốt của chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non”.

Tăng cường phổ biến kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ tại gia đình và cộng đồng.

Tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện bảo đảm Quyền trẻ em trong nhà trường. Thực hiện tốt các chính sách ưu tiên đối với trẻ khuyết tật, phối hợp với các ban ngành ở địa phương thực hiện cấp Giấy xác nhận khuyết tật của trẻ. Thực hiện xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ khuyết tật tham gia vào các hoạt động chung của lớp, đảm bảo thực hiện giáo dục hòa nhập có chất lượng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp mọi người, cộng đồng nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp trẻ có cơ hội thực hiện các quyền của trẻ em và hòa nhập cộng đồng.

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ làm cơ sở cho việc xây dựng và kịp thời điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp với sự phát triển của trẻ, với tình hình thực tế ở địa phương. Tiếp tục hướng dẫn thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi theo quy định tại Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT ngày 22/7/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, đảm bảo đúng mục đích hỗ trợ thực hiện Chương trình GDMN, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, chuẩn bị tâm thế cho trẻ em năm tuổi vào lớp 1.

         * Chỉ tiêu cần đạt:

– Đưa các chuyên đề giáo dục vệ sinh và an toàn thực phẩm; giáo dục dinh dưỡng thực hiện có chiếu sâu

– Chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ theo các yêu cầu chuẩn độ tuổi

– 100 % trẻ đều được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng.Thực hiện cân đo theo tháng đối với trẻ nhà trẻ từ 24 tháng trở xuống, trẻ từ 24 tháng trở lên cân, đo theo quý. Trẻ được khám sức khỏe ít nhất 01 lần/năm.

– 100 % CB-GV-NV được khám sức khỏe toàn diện theo đúng quy định.

         * Biện pháp:

Rèn luyện cho trẻ kỹ năng tự phục vụ cho trẻ như: biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, biết sử dụng đồ dùng cá nhân riêng biệt phòng tránh dịch bệnh.

Triển khai nhân rộng chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non”. Khai thác sử dụng hiệu quả các điều kiện về cơ sở vật chất, môi trường giáo dục của chuyên đề. Xây dựng các góc vận động ở trong và ngoài lớp để tạo cơ hội cho trẻ PTVĐ.

Xây dựng và triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.

Hỗ trợ can thiệp trẻ khuyết tật và hỗ trợ chuyên môn về giáo dục trẻ khuyết tật tại các trường mầm non.

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi theo quy định tại Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT ngày 22/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo đúng mục đích hỗ trợ thực hiện Chương trình GDMN, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, chuẩn bị tâm thế cho trẻ em năm tuổi vào lớp 1.

Lưu mẫu thức ăn hằng ngày, có hợp đồng giữa người mua và người bán thực phẩm để quy trách nhiệm cho người cung cấp ( Nếu có sơ xuất xảy ra)

Vận động phụ huynh trang bị đầy đủ đồ dùng cá nhân cho trẻ theo đúng quy định.

* Phong trào mũi nhọn:

* Hội thi của trẻ:

* Yêu cầu nhiệm vụ:

Tham gia đầy đủ các phong trào do Phòng giáo dục tổ chức

* Chỉ tiêu cần đạt:

 – Hội thi BKBN

+ Cấp trường tháng 3 năm 2018; đạt 100 %

+ Cấp huyện tháng 4 năm 2018: Đạt 100 %

– Hội thi BKT

+ Cấp trường: tháng 01/2018: đạt  6 trẻ

+ Cấp huyện : tháng 02/2018 : đạt 01 giải nhất; 02 giải nhì và 03 giải 3.

+ Cấp tỉnh:  tháng 05/ 2018 : Đạt 01 giải 3

–  Hội thi bé thông minh nhanh trí:

+ Cấp trường tháng 01/2018 : chọn 01 đội

+ Cấp huyện tháng 02/2018: Đạt 01 giải nhì

– Hội thi đầu bếp tí hon:

+ Cấp trường tháng 01/2018: chọn 01 đội

+ Cấp huyện tháng 02/2018: đạt giải nhì

– Hội thi bé vui giao thông

+ Cấp trường tháng 02/2018 : chọn 01 đội

+ Cấp huyện tháng 3/2018  đạt giải nhì

– Hội thi hội khỏe măng non:

+ Cấp trường tháng 3/2018 chọn 01 đội

+ Cấp huyện tháng 4/2018 đạt giải nhất

+ Cấp tỉnh tháng 5/2018 : đạt giải 3

* Biện pháp:

Giáo viên chủ nhiệm lớp đầu năm chọn những cháu có năng khiếu bồi dưỡng ngay từ đầu năm học.

Khuyến khích giáo viên ôn luyện cho các cháu tham gia các hội thi do PGD tổ chức.

Giao chỉ tiêu cho giáo viên chủ nhiệm lớp đưa vào xét thi đua khen thưởng cuối năm.

* Hội thi của cô:

* Yêu cầu nhiệm vụ:

Tham gia đầy đủ các hội thi do Phòng giáo dục tổ chức.

* Chỉ tiêu cần đạt:

– Hội thi GVDG

+ Cấp trường tháng 9/2018 : đạt 10/14 GV

* Biện pháp:

– Bồi dưỡng các GV có năng khiếu ngay từ đầu năm học

– Khuyến khích GV luôn chủ động sáng tạo các phương pháp hay qua những lần thao giảng, dự giờ…

 1. d) Kiểm định chất lượng giáo dục mầm non và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

* Yêu cầu nhiệm vụ:

Báo cáo tự đánh giá và đề nghị đánh giá ngoài trong học kỳ II. Rà soát các tiêu chí theo Thông tư 02/TT-BGDĐT để xây dựng trường Chuần quốc gia mức độ 1 theo đúng lộ trình.

* Chỉ tiêu cần đạt

– Đạt kiểm định chất lượng học kỳ II năm học 2017 – 2018.

– Phấn đấu đạt trường chuẩn quốc gia mức độ I năm 2018-2019 theo lộ trình.

– Tất cả CB-GV-NV có ý thức xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

           * Biện pháp:

          – Lập kế hoạch thực hiện đánh giá ngoài, xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

– Phân công nhiệm vụ các thành viên viết báo cáo, thu thập minh chứng

Tạo điều kiện cho CB-GV-NV tham gia tập huấn KĐCL.

 1. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

* Yêu cầu nhiệm vụ:

Tiếp tục rà soát thực trạng và nhu cầu đầu tư xây dựng trường lớp, cơ sở vật chất, ưu tiên các nguồn vốn từ các chương trình dự án và các nguồn thu hợp pháp khác để đầu tư xây dựng đủ phòng học phù hợp với thực tế của địa phương, đảm bảo cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu thực hiện PCGDMNTNT.

Rà soát, mua sắm, bổ sung tài liệu, học liệu, đồ dùng, đồ chơi, phần mềm hỗ trợ cho GV, CBQL trong công tác lập kế hoạch và xây dựng hồ sơ sổ sách quản lý, đảm bảo điều kiện thực hiện Chương trình GDMN bằng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác. Việc lựa chọn, mua sắm tài liệu, học liệu, đồ dùng, đồ chơi đảm bảo chất lượng, phù hợp với thực tiễn. Quan tâm chỉ đạo việc triển khai, sử dụng hiệu quả môi trường cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi hiện có. Tăng cường chỉ đạo tự làm đồ dùng, đồ chơi trong các cơ sở giáo dục mầm non.

* Chỉ tiêu cần đạt:

– Sửa chửa, mua sắm bổ sung đồ dùng, đồ chơi, các trang thiết bị cần thiết

– Giáo viên làm đồ dùng theo Thông tư 02/TT-BGDĐT ban hành danh mục đồ chơi thiết bị tối thiểu.

– Tổ chức vận động bằng nhiều hình thức để trang bị đồ dùng đồ chơi cho lớp học.

* Biện pháp:

Kết hợp với các ban ngành, đoàn thể, Ban ĐDCMHS vận động thêm kinh phí để trang bị thêm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ.

 1. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non

* Yêu cầu nhiệm vụ:

Tâp trung nguồn lực tập huấn giáo viên thực hiện Chương trình GDMN sau chỉnh sửa; triển khai bồi dưỡng kỹ năng thực hành áp dụng mô đun ưu tiên trong tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục và thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” có chất lượng; tiếp tục tập huấn elearning 10 mô đun nâng cao; tăng cường bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, tình thương, trách nhiệm của CBQL, GVMN đối với trẻ. Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn trong các cơ sở giáo dục, trong đó chú trọng tới việc phát triển Chương trình phù hợp với thực tế, xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.

Thực hiện việc đánh giá đội ngũ theo chuẩn và theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về phân loại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

-Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

– Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, tình thương, trách nhiệm của CBQL, GVMN đối với trẻ.

– Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách đối với CBQL, giáo viên và nhân viên.

* Chỉ tiêu cần đạt:

– 100 % CB-GV-NV tham gia học chính trị hè đầy đủ.

– 100 % GV được học bồi dưỡng thường xuyên nâng cao tay nghề.

– Tất cả mọi công chức thực hiện nghiêm túc nội qui của nhà trường không cắt xén chương trình giảng dạy, nghỉ phải có đơn xin phép và được sự chấp thuận của cấp trên.

– 100 % GV thực hiện chương trình “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”

– 100 % CB- GV-NV có ý thức bảo vệ uy tín của nhà trường, luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức của nhà giáo, đối xử công bằng với trẻ, có quan hệ tốt với mọi người.

* Biện pháp:

– Thực hiện tốt dân chủ hóa công khai trong nhà trường

– Phát huy đoàn kết nội bộ

– Đưa tiêu chí thi đua để khuyến khích giáo viên thực hiện

– Thường xuyên thăm lớp, dự giờ đóng góp ý kiến cho giáo viên để nâng cao tay nghề.

– Phát động phong trào làm đồ dùng phục vụ tiết dạy theo chủ đề, chủ điểm.

 1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục

 * Yêu cầu nhiệm vụ:

Tập trung quản lý chuyên môn, quản lý chất lượng chăm sóc, giáo dục trong trường.

Nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các cấp trong quản lý giáo dục mầm non. Tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và trách nhiệm giải trình về những vấn đề liên quan đến GDMN theo phân cấp quản lý.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, giảm các hội họp không cần thiết. Chỉ đạo công tác quản lý, lưu trữ và sử dụng hồ sơ, sổ sách chuyên môn trong các cơ sở GDMN đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, theo đúng quy định tại Điều lệ trường mầm non, không phát sinh thêm hồ sơ, sổ sách, tránh hình thức gây áp lực cho CBQL và GVMN.

Tổ chức đầy đủ các hội thi theo đúng quy định, các hoạt động trải nghiệm cho trẻ trong các cơ sở GDMN đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả.

Thực hiện đổi mới đánh giá chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ và đánh giá GVMN theo hướng phát triển năng lực GV, đặc biệt là năng lực thực hành tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Việc đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non phải chính xác, tránh hình thức và không chạy theo thành tích.

Nhà trường thực hiện đánh giá sự phát triển của trẻ theo đúng quy định của Chương trình GDMN. Không khảo sát trẻ mẫu giáo 5 tuổi để chuyển tiếp lên tiểu học.

Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý tài chính trong các cơ sở giáo dục mầm non; Nhà trường sẽ tăng cường các biện pháp quản lý các bộ phận trong đơn vị.

* Chỉ tiêu cần đạt

– Hiệu trưởng theo dõi kiểm tra, giám sát thực hiện các hoạt động của nhà trường.

– Phó Hiệu Trưởng chuẩn bị tổ chức tốt các cuộc họp, hội nghị… và thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra xếp loại giáo viên, nhân viên về lĩnh vực mình phụ trách.

– Tổ trưởng tổ chuyên mô lập kế hoạch tổ chức thảo luận tham mưu ý kiến cho Hiệu trưởng, đảm bảo đoàn kết dân chủ, không có khiếu kiện  xảy ra .

         * Biện pháp:

– Phân công giáo viên và các chức danh theo nhu cầu, phù hợp với hoàn cảnh cụ thể và theo năng lực của từng giáo viên.

– Củng cố tăng cường khối đoàn kết nhất trí trong nội bộ CB-GV-CNV Nhà trường, kịp thời giải quyết các khó khăn, thắc mắc một cách thỏa đáng.

– Đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra CBGV- NV; nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm, kiểm tra nội bộ nhà trường.

– Tăng cường công tác kiểm tra hỗ trợ chuyên môn, kiểm tra thường xuyên và đột xuất, đặc biệt đối với các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trong nhà trường kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm .

 1. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa

* Yêu cầu nhiệm vụ:

Tiếp tục huy động các doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài huyện để đầu tư phát triển GDMN của huyện nhà. Các đơn vị thực hiện tốt công văn số 60/SGDĐT-STC ngày 13 tháng 01 năm 2016 về việc hướng dẫn thu, chi, quản lý phí dạy học 2 buổi/ngày, dạy song ngữ, bán trú giữ trẻ tại các cơ sở giáo dục được áp dụng từ học kỳ II năm học 2015-2016.

Tiếp tục huy động các doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài huyện để đầu tư phát triển GDMN cho trường. Thực hiện tốt công văn số 760/PGDĐT  ngày 31 tháng 8 năm 2017 về việc hướng dẫn các khoản thu đầu năm học 2017- 2018.

Đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non giữa các cơ sở GDMN với các bậc phụ huynh. Mời phụ huynh tham dự trong các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.

Đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non giữa các cơ sở GDMN với các bậc phụ huynh. Mời phụ huynh tham dự trong các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.

* Chỉ tiêu cần đạt:

Cán bộ GV-NV Tiếp tục huy động các doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài huyện để đầu tư phát triển GDMN cho trường.

Thực hiện tốt công văn số 760/PGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2017 về việc hướng dẫn c ác kho ản thu đầu năm học 2017- 2018.

Cán bộ – giáo viên – nhân viên thực hiện tốt theo công văn số 60/SGDĐT-STC ngày 13 tháng 01 năm 2016 về việc hướng dẫn thu, chi, quản lý phí dạy học 2 buổi/ngày, dạy song ngữ, bán trú giữ trẻ tại các cơ sở giáo dục được áp dụng từ học kỳ II năm học 2015-2016.

* Biện pháp:

– Tuyên truyền vận động phụ huynh hiểu công văn 60/SGDĐT và công văn số 760/PGDĐT, ngày 31 tháng 8 năm 2017 về việc hướng dẫn các khoản thu đầu năm học 2017- 2018.

– Vận động bằng nhiều hình thức tùy điều kiện của phụ huynh.

 1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non

* Yêu cầu nhiệm vụ:

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ về đổi mới và phát triển GDMN. Phối hợp với đài truyền thanh của xã, thị trấn tăng cường thông tin, truyền thông về giáo dục mầm non.

* Chỉ tiêu cần đạt:

Thực hiện trường xanh, sạch, đẹp và kiểm định chất lượng mức độ I năm học này.

* Biện pháp:

Thông qua các buổi hội họp và các hội thi của giáo viên mời phụ huynh về dự.

Tăng cường công tác phổ biến và hướng dẫn các nhóm lớp thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN; phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng bằng nhiều hình thức phù hợp; Tiếp tục tuyên truyền bằng nhiều hình thức để thu hút trẻ khuyết tật đến trường học hòa nhập ở tất cả các loại hình trường mầm non qua nhiều buổi họp của cha mẹ học sinh.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cha mẹ trẻ, đội ngũ và cộng đồng về phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ có khó khăn về các lĩnh vực phát triển. Tăng cường phổ biến và hướng dẫn thực hiện chính sách về giáo dục khuyết tật cho trẻ và cho giáo viên đến tất cả các địa phương, các cơ sở giáo dục.

Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của đơn vị trường mầm non Giồng Găng./.

 

Nơi nhận:
                     HIỆU TRƯỞNG
– Phòng GDMN (báo cáo);

– CB-GV-NV (để biết);

– Lưu: VT.

                          ( Đã ký)
                        Bùi Thị Trinh