QUYẾTĐỊNH KTNB NĂM HỌC 2020-2021

UBND HUYỆN TÂN HỒNG        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN GIỒNG GĂNG                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 182/QĐ-MNGG                                  Tân Phước, ngày 08 tháng 9 năm 2020

                                                        QUYẾT ĐỊNH

                       Thành lập Tổ kiểm tra nội bộ năm học 2020- 2021

                     HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON GIỒNG GĂNG

Căn cứ vào Quyết định số 16/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 8 năm 2019, của Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp, về việc ban hành quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy và công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các hội trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Hướng dẫn số 1053/HD-PGDĐT, ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân huyện Tân Hồng về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với gáo dục mầm non, giáo dục giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

                                                                QUYẾT ĐỊNH:

   Điều 1. Thành lập Tổ kiểm tra kiểm tra nội bộ của trường Mầm non Giồng Găng, năm học 2020 – 2021 gồm các ông (bà): (có ds kèm theo).

Điều 2. Tổ kiểm tra có nhiệm vụ tổ chức thực hiện theo kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021 đã đề ra.

– Báo cáo kết quả kiểm tra đến hội đồng sư phạm nhà trường nắm.

– Thời gian làm việc của Tổ kiểm tra từ tháng 09/2020 đến tháng 5/2021

– Các cá nhân được kiểm tra phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ sổ sách, số liệu khi tổ kiểm tra yêu cầu.

  Điều 3. Bộ phận: Hành chính, chuyên môn Trường Mầm non Giồng Găng và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG

– Như điều 1;

– Các thành viên (th/h);

– Lưu : VT.                                                                              Bùi Thị Trinh

 

                                                        DANH SÁCH TỔ KIỂM TRA NỘI BỘ

                                                                     NĂM HỌC 2020-2021

                      ( Kèm theo Quyết định số: 182/QĐ-MNGG, ngày 08  tháng 9 năm 2020

của Trường Mầm non Giồng Găng)

TT Họ và tên

 

Chức vụ Chức danh Ghi chú
1 Bùi Thị Trinh   Hiệu trưởng Tổ trưởng

 

2 Đỗ Thị Duyên Ngân P.Hiệu trưởng Tổ phó

 

3 Nguyễn Thị Miền   P.Hiệu trưởng Tổ phó

 

4 Phạm Thị Bé Sáu

 

  Chủ tịch CĐ Thành viên
5 Lê Thị Nhụy

 

  Ban TTND Thành viên
6 Phan Kim Ngọc

 

TTVP -YTHĐ Thành viên

 

Tổng danh sách có 06 người